Budynki sakralne

Zabezpieczenia budowli sakralnych i zabytków chronią dziedzictwo kultury przed zniszczeniami wywołanymi przez pożar (także przez podpalenie, nieumyślne zaprószenie ognia, zwarcie w instalacji elektrycznej), kradzieżami cennych przedmiotów i dewastacją konstrukcji oraz estetycznych elementów wnętrza. Istotnym zagrożeniem są również napady rabunkowe na księży.

Ze względu na konieczność montażu systemów zabezpieczających tego rodzaju budynki w sposób zarówno efektywny, jak i dyskretny, konieczne jest doświadczenie. Pracownicy firmy Insal legitymują się ukończeniem specjalistycznego kursu organizowanego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, gwarantującego właściwe przygotowanie merytoryczne do realizacji zabezpieczeń elektronicznych w obiektach zabytkowych, muzealnych, sakralnych i innych gromadzących publiczne zbiory dóbr kultury.

Zabezpieczając budowlę sakralną czy zabytek należy pamiętać, że:

  • obiekty te należą do najbardziej zagrożonych: w ciągu ostatnich 15 lat prawie 80% zabytków i budowli sakralnych padło ofiarą przestępców
  • drewniane obiekty zabytkowe szczególnie zagrożone są pożarem. Rocznie w Polsce wybucha lub wywołanych zostaje około 150 pożarów w tego typu obiektach
  • budynki te wymagają specyficznej instalacji: dyskretnej, bez zbędnej ingerencji w budynek, z możliwością zastosowania systemów bezprzewodowych
  • dla obiektów zabytkowych konieczne jest uzgadnianie projektów zabezpieczeń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
  • przyczynami strat w obiektach sakralnych i zabytkowych są najczęściej: niska skuteczność zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, brak lub wadliwe rozwiązania elektronicznych systemów zabezpieczeń, brak ochrony indywidualnej najcenniejszych przedmiotów, niedostateczny dozór budynku (złodzieje pozostają ukryci w budynku do jego zamknięcia a następnie przystępują do penetracji i kradzieży), brak właściwego oświetlenia oraz brak koordynacji zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych

Zabezpieczenia elektroniczne w budowlach sakralnych i zabytkach zapewniające maksymalną ochronę:

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania albo kradzieży i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na bezpieczną ewakuację oddymionymi ciągami komunikacyjnymi

system gaszenia pożaru SUG (np. mgłą wodną)

zapewnia bezpieczeństwo szczególnie budynkom drewnianym zraszając ich konstrukcję i tym samym uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i jego eliminację

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w obiekcie, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system bardzo wczesnego wykrywania dymu

zapewnia wykrycie dymu przez detektor zasysający w stężeniu niewidocznym dla ludzkiego oka